Privacy & Cookie policy


Privacy policy

Laatste update: 3 december 2021


Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij zijn blij met uw belangstelling in onze dienstverlening inzake digitale toepassingen. 

Bij ons kunt u rekenen op een kwalitatieve service. De bescherming van uw persoonsgegevens is hierbij uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met uw persoonsgegevens, en werden passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/​of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij willen daarnaast ook transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dit leest u in deze privacyverklaring.

1. Wie zijn wij?

Bits of Love is een digital product studio en heeft haar maatschappelijke zetel te Koning Albert I laan 96 A/001 , 8200 Brugge en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0827.863.524 (hierna afgekort als, Bits of Love”, wij” of we”).

U kunt ons steeds bereiken via de volgende contactgegevens:

BV Bits of Love

Koning Albert I laan 96 A/001

8200 Brugge

+32 (0)50 320 180

hello@​bitsoflove.​be

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.


2. Enkele begrippen toegelicht

Onder het begrip persoonsgegevens” wordt begrepen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van één of meerdere elementen. Tot die elementen behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e‑mailadres, maar ook uw IP-adres.

Het begrip verwerken” is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.


3. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

Bits of Love is bij bepaalde verwerkingen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Zij is dan, zoals de wet het noemt, de verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat Bits of Love het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. Deze privacyverklaring is geldig voor de persoonsgegevens die Bits of Love als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.


4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Dit gebeurt wanneer u 

 • onze website consulteert;

 • ons volgt via sociale media (bv. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, …);

 • een project met ons wenst aan te gaan of reeds een partner bent;

 • een overeenkomst met ons afsluit inzake het ontwikkeling van een digitaal product;

 • een dienst van ons bestelt en in dat kader met ons communiceert;

 • een offerte aanvraagt;

 • ons contacteert om een klacht of storing te melden;

 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;

 • een contactformulier invult op de website;

 • ons op een andere wijze contacteert (bv. telefonisch, per post of per e‑mail).


Onder titel 5 leest u welke persoonsgegevens we precies verwerken, alsook voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond.

Wij maken ook gebruik van cookies, plugins en/​of andere gelijkaardige technologieën op onze website. Dit doen we hoofdzakelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Voor meer specifieke informatie over de cookies (en gelijkaardige technologieën) die wij gebruiken, kunt u onze cookie policy hieronder raadplegen.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over hen draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.


5. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom, en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel leest u:

 • welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken (kolom 1),
 • waarom wij dit doen (de doeleinden’) (kolom 2),
 • en op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd (kolom 3).


Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meerdere specifieke doeleinden. Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

 • Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

 • Gerechtvaardigde belangen’: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen van een derde;

 • Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.


Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, (facturatie)adres, leveringsadres, e‑mailadres, IP-adres), betalingsgegevens, betaalkeuze

Uitvoering van uw bestelling voor onze producten of diensten (met inbegrip van facturatie) en communicatie met u in het kader van uw bestelling

Overeenkomst

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e‑mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres), alsook uw vraag en/​of klacht inzake onze dienstverlening

Service voor, tijdens en na de levering of dienstverlening en klachtenbehandeling

Overeenkomst

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e‑mailadres, IP-adres) 

Voor de behandeling van uw bericht wanneer u ons contacteert via het online contactformulier

Toestemming

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e‑mailadres)

Om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze laatste nieuwtjes

Toestemming

Naam, voornaam, BTW- of ondernemingsnummer

Als dienstverlener hebben wij een aantal juridische verplichtingen waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is

Wettelijke verplichting


Waar nodig, geven wij aan welke persoonsgegevens verplicht te verstrekken zijn. Indien u nalaat deze persoonsgegevens met ons te delen, kunnen wij u mogelijk niet de gewenste producten diensten aanbieden.

Het gebruik van informatie door Bits of Love, dewelke is ontvangen via Google API’s, zal voldoen aan het Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik van deze data.


6. Uw privacyrechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15 – 22 AVG.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):

U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en geven wij u bepaalde bijkomende informatie hierover.

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kunt u een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

 • Het recht op vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen (art. 17 AVG):

U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u mogelijk niet meer de gewenste diensten zullen kunnen aanbieden. Houd er ook rekening mee dat er omstandigheden zijn waarin u dit recht niet kan uitoefenen. We zullen u daarover informeren in ons antwoord op uw verzoek.

 • Het recht op rectificatie en aanvulling (art. 16 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 AVG):

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om aan ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kunt op grond van uw bijzondere situatie en in bepaalde omstandigheden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.


7. Uitoefenen van uw rechten

Om deze rechten uit te oefenen kunt u ons steeds per e‑mail contacteren op het volgende e‑mailadres: hello@​bitsoflove.​be

Om uw identiteit te kunnen nagaan vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat derden geen inzage krijgen in uw gegevens en ze op die manier vertrouwelijk te houden, in overeenstemming met de bepalingen uit de AVG. Van zodra wij deze informatie hebben ontvangen, leveren wij de nodige inspanningen om uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 1 maand te beantwoorden. We bewaren geen kopie van de identiteitskaart, maar controleren enkel uw identiteit, waarna deze gegevens onmiddellijk worden gewist.

U kunt al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.


8. Doorgeven aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening.

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).


9. Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen worden wij bij het uitvoeren van onze taken ondersteund door externe dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, etc.).
Met betrekking tot gegevensbescherming is er een overeenkomst afgesloten met al deze dienstverleners om erop toe te zien dat zij uw persoonsgegevens op een veilige, respectvolle manier en als een goede huisvader beheren. 


10. Doorgiften aan derde landen

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.


11. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen (bv. beveiliging met een wachtwoord, firewalls, antivirus, etc.).

Zo bewaren wij uw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.


12. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens mogelijk enige tijd opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat of nadat de bewaarplicht is verstreken, worden uw gegevens gewist.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens langer kunnen bewaren als u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend of als wij redelijkerwijze inschatten deze gegevens nog nodig te hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval gebruiken we bepaalde persoonsgegevens mogelijk als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die in de meeste gevallen tien jaar bedraagt.

Klachten?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website: https://​www​.gegevens​bescher​mingsautoriteit​.be

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@​apd-​gba.​be

Heeft u nog vragen?

Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e‑mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website. 

Cookie policy

Laatste update: 3 december 2021


Op onze website, https://​www​.bit​soflove​.be/, maken wij hoofdzakelijk gebruik van cookies om de (surf-)ervaring van bezoekers op de website te verbeteren, alsook om de werking van de website te garanderen.

Daarnaast maken wij gebruik van statistische en analytische cookies om je surfgedrag op de website te analyseren, met het oog op het verbeteren van de prestaties, functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Deze cookies worden alleen maar gebruikt indien je hiermee instemt.

Aan de hand van deze cookie policy willen wij je informeren over welke cookies op onze website gebruikt worden, waarom wij dat doen en hoe je cookies kan verwijderen of uitschakelen.


1. Wat is een cookie?

Een cookie is in het algemeen een klein tekst- en cijferbestand dat wij tijdens een bezoek aan onze website, versturen en opslaan in je webbrowser, op je mobiel apparaat en/​of op de harde schijf van je computer. Cookies helpen ons om bijvoorbeeld jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bv. je taalkeuze), tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren.


2. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First-party cookies zijn technische cookies die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. Dit verhoogt de kwaliteit van onze diensten.

 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let wel: Wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in o.a.:

 • Onmisbare of strikt noodzakelijke cookies zijn (zoals hun naam aangeeft) noodzakelijk om gebruik te maken van een website, bepaalde door jouw gevraagde functies te kunnen aanbieden en zorgen voor een veilige identiteitscontrole;

 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (bv. cookies voor het onthouden van log-in of registratie, je taalvoorkeur, producten in je winkelwagen). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.

 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  • Cookies met statistische doeleinden laten o.a. toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. (Google Analytics, Google Tag Manager, HubSpot).

  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Reddit, … ).

  • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses (Facebook, Google, LinkedIn).

  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Facebook, Google Ads, LinkedIn).


Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Google Analytics, etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.


3. Informatie over het gebruik van cookies op de website

Wanneer je de website gebruikt, worden de volgende functionele cookies gebruikt:

Naam

Functie

Levensduur

complete-cookie-consent

Registreert of een bezoeker akkoord gaat om met niet-functionele cookies te plaatsen

1 maand

CraftSessionId

Cookie om de sessies van meerdere webverzoeken te onderhouden

Sessie

CRAFT_CSRF_TOKEN

Om zowel jou, de gebruiker, als ons te beschermen tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen

Sessie


Onze website gebruikt voornamelijk functionele cookies om o.a. jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website, de website weer te geven in je voorkeurtaal, etc. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we de volgende statistische en analytische cookies, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven via de cookiebanner. Je kan deze toestemming te allen tijde intrekken door de in je browser opgeslagen cookies te verwijderen (zie hieronder).

Naam

Functie

Levensduur

Privacybeleid derde partijen

_​ga

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics voor de identificatie van bezoekers

2 jaar

https://​poli​cies​.google​.com/pr…

_​gid

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om analyses te verkrijgen van het bezoekersgedrag

1 dag

https://​poli​cies​.google​.com/pr…

_​fbp

Deze cookie wordt door Facebook geplaatst voor tracking doeleinden.

3 maanden

https://​www​.face​book​.com/​polic…

Bcookie

Cookie gebruikt door LinkedIn voor trackingdoeleinden

2 jaar

https://​www​.linkedin​.com/​legal…

_​gatDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om het aantal laadverzoeken te limiteren.1 minuuthttps://​devel​op​ers​.google​.com/…
analytics.jsDeze cookie wordt geplaatst door Google voor de identificatie van bezoekers, alsook voor remarketing doeleinden.Sessiehttps://​devel​op​ers​.google​.com/…
hubspotutkDeze cookie wordt geplaatst door HubSpot voor de identificatie van bezoekers.13 maandenhttps://​knowl​edge​.hub​spot​.com/…
_ptq.gifDeze cookie wordt geplaatst door HubSpot voor tracking doeleinden.Sessiehttps://​legal​.hub​spot​.com/dpa
trDeze cookie wordt geplaatst door Facebook voor marketing doeleinden.Sessiehttps://​www​.face​book​.com/​polic…


De cookies die we gebruiken laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te garanderen en te verbeteren.

Echter kunnen de volgende gegevens, dewelke kwalificeren als persoonsgegevens, door deze cookies worden verwerkt op het eerste moment van verzameling:

 • Inlichtingen over je computer (bv. je IP-adres, de datum en het uur van je bezoek aan onze website, het internetadres van de website van waaruit je de link naar onze website hebt geopend);

 • Andere informatie die je verkiest ons te versturen (bv. wanneer je ons om inlichtingen vraagt);

 • Profielinformatie van je sociale media profiel verzameld door Facebook en LinkedIn.

Gelieve onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, beveiligen, hoe lang wij deze bewaren en over welke privacy-rechten je beschikt. Weet wel wanneer de persoonsgegevens die via cookies worden verwerkt worden geanonimiseerd, deze privacy-rechten niet meer van toepassing zijn. Deze gelden immers enkel wanneer wij persoonsgegevens verwerken.


4. Cookies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookie banner. Aan de hand van deze cookie banner informeren wij jou over welke cookies wij gebruiken, en vragen we jou of we statistische en analytische cookies mogen gebruiken. Je bent vrij om hiermee wel of niet op in te stemmen.


5. Cookies beheren (verwijderen of uitschakelen)

Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, hangt af van of het een permanente” of een sessie” ‑cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat je stopt met browsen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken, blijven bestaan en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar je apparaat zijn gedownload. Zie hieronder over hoe je cookies kunt beheren voor meer informatie over het verwijderen ervan voordat ze verlopen. Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, dan kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. 

Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu Opties’ of Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. 

Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Meer nuttige informatie over cookies vind je op: http://​www​.allabout​cook​ies​.org/ en http://​www​.youron​line​choic​es​.com/​b​e-nl/.


6. Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren via het volgende e‑mailadres: hello@​bitsoflove.​be


7. Wijzigingen

Wij kunnen deze cookie policy van tijd tot tijd wijzigen, vervolledigen of aanvullen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van deze cookie policy te raadplegen op onze website. Uiteraard vragen we steeds je toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies.

Cookie settings