Privacy & cookie policy

Pri­va­cy & Cook­ie policy

Pri­va­cy policy

Laat­ste update: 12 jan­u­ari 2020

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze web­site. Wij zijn blij met uw belang­stelling in onze dien­stver­len­ing inza­ke dig­i­tale toepassingen. 

Bij ons kan u reke­nen op een kwal­i­tatieve ser­vice. De bescherming van uw per­soon­s­gegevens is hier­bij uiterst belan­grijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw pri­va­cy te bescher­men en ervoor te zor­gen dat u uw per­soon­s­gegevens veilig aan ons kunt toev­ertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en dis­crete manier om met uw per­soon­s­gegevens, en wer­den passende beveilig­ings­maa­trege­len genomen om ver­lies, wijzigin­gen, toe­gang door onbevoeg­den en/​of elke andere onrecht­matige ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens te voorkomen.

Wij willen daar­naast ook transparant zijn over hoe wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken en wat wij met uw per­soon­s­gegevens doen. Dit leest u in deze privacyverklaring.

1. Wie zijn wij?

Bits of Love is een dig­i­taal buro en heeft haar maatschap­pelijke zetel te Kon­ing Albert I laan 96 A/001 , 8200 Brugge en is ingeschreven in de Kruis­punt­bank van Onderne­min­gen onder het num­mer 0827.863.524 (hier­na afgeko­rt als, Bits of Love”, wij” of we”).

U kan ons steeds bereiken via de vol­gende contactgegevens:

BV Bits of Love

Kon­ing Albert I laan 96 A/001

8200 Brugge

+32 (0)50 320 180

hello@​bitsoflove.​be

Wij ver­w­erken uw per­soon­s­gegevens steeds vol­gens de geldende wet­telijke bepalin­gen voor de bescherming van per­soon­s­gegevens, waaron­der de Veror­den­ing (EU) 2016679 van 27 april 2016 betr­e­f­fende de bescherming van natu­urlijke per­so­n­en in ver­band met de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens en betr­e­f­fende het vri­je ver­keer van die gegevens en tot intrekking van Richtli­jn 95/46/EG (hier­na, de AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

2. Enkele begrip­pen toegelicht

Onder het begrip per­soon­s­gegevens” wordt begrepen alle infor­matie over een geï­den­ti­ficeerde of iden­ti­ficeer­bare natu­urlijke per­soon (de betrokkene”). Als iden­ti­ficeer­baar wordt beschouwd een natu­urlijke per­soon die direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­ficeerd op basis van één of meerdere ele­menten. Tot die ele­menten behoren bijvoor­beeld uw naam, voor­naam, geboorte­da­tum, tele­foon­num­mer en e‑mailadres, maar ook uw IP-adres.

Het begrip ver­w­erken” is heel ruim en dekt onder andere het verza­me­len, vast­leggen, orde­nen, bewaren, actu­alis­eren, wijzi­gen, opvra­gen, raad­ple­gen, gebruiken, ver­sprei­den, com­bineren, archiv­eren en wis­sen van gegevens.

3. Ver­ant­wo­ordelijke voor de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens (“ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke”)

Bits of Love is bij bepaalde ver­w­erkin­gen ver­ant­wo­ordelijk voor het ver­w­erken van uw persoonsgegevens.

Zij is dan, zoals de wet het noemt, de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke” van uw per­soon­s­gegevens. Dit betekent con­creet dat Bits of Love het doel en de mid­de­len voor de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens vast­stelt. Deze pri­va­cyverk­lar­ing is geldig voor de per­soon­s­gegevens die Bits of Love als ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke verwerkt.

4. Wan­neer verza­me­len wij uw persoonsgegevens?

 • onze web­site consulteert;

 • ons vol­gt via sociale media (bv. Face­book, LinkedIn);

 • een project met ons wenst aan te gaan of reeds een part­ner bent;

 • een overeenkomst met ons afs­luit inza­ke het ontwik­kel­ing van een dig­i­taal product;

 • Een dienst van ons bestelt en in dat kad­er met ons communiceert;

 • een offerte aanvraagt;

 • ons con­tacteert om een klacht of stor­ing te melden;

 • zich inschri­jft voor onze nieuwsbrief;

 • een con­tact­for­muli­er invult op de website;

 • ons op een andere wijze con­tacteert (bv. tele­fonisch, per post of per e‑mail).

Onder titel 5 leest u welke per­soon­s­gegevens we pre­cies ver­w­erken, voor welke doelein­den en op welke rechtsgrond.

Wij mak­en ook gebruik van cook­ies, plu­g­ins en/​of andere gelijkaardi­ge tech­nolo­gieën op onze web­site. Dit doen we hoofdza­ke­lijk om onze web­site per­ma­nent te opti­malis­eren voor de gebruik­ers. Voor meer spec­i­fieke infor­matie over de cook­ies (en gelijkaardi­ge tech­nolo­gieën) die wij gebruiken kan u onze cook­ie pol­i­cy raad­ple­gen hieronder.

Wij beogen geen per­soon­s­gegevens te verza­me­len van per­so­n­en jonger dan 13 jaar. Deze jon­geren mogen zon­der toestem­ming van de per­soon die de oud­er­lijke ver­ant­wo­ordelijkheid over hen draagt, geen per­soon­s­gegevens aan ons doorgeven of een toestem­mingsverk­lar­ing afgeven.

5. Welke per­soon­s­gegevens ver­w­erken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onder­staande tabel leest u: welke cat­e­gorieën van per­soon­s­gegevens wij ver­w­erken (kolom 1), waarom wij dit doen (de doelein­den’) (kolom 2) en op welke rechts­grond de ver­w­erk­ing is gebaseerd (kolom 3).

Elke ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens gebeurt immers voor één of meerdere spec­i­fieke doeleinden.

Daar­naast is er steeds een aan­toon­bare rechts­grond voor elke ver­w­erk­ing. De toepas­selijke rechts­grond, die u terugvin­dt in de derde kolom rechts­grond’, heeft de vol­gende betekenis:

 • Toestem­ming’: u heeft toestem­ming gegeven voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens voor één of meer spec­i­fieke doeleinden;

 • Gerecht­vaardigde belan­gen’: de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens is noodza­ke­lijk voor de behar­tig­ing van de afge­wogen gerecht­vaardigde belan­gen van een derde;

 • Overeenkomst’: de ver­w­erk­ing is noodza­ke­lijk voor de uitvo­er­ing van een overeenkomst waar­bij u par­tij bent;

 • Wet­telijke ver­plicht­ing’: de ver­w­erk­ing is noodza­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing die op ons als ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke rust.

Cat­e­gorieën van persoonsgegevens

Doelein­den

Rechts­grond

Iden­ti­fi­catie- en con­tact­gegevens (naam, voor­naam, (facturatie)adres, lev­er­ingsadres, e‑mailadres, IP-adres), betal­ings­gegevens, betaalkeuze

Uitvo­er­ing van uw bestelling voor onze pro­ducten of dien­sten (met inbe­grip van fac­turatie) en com­mu­ni­catie met u in het kad­er van uw bestelling

Overeenkomst

Iden­ti­fi­catie- en con­tact­gegevens (naam, voor­naam, adres, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, betal­ings­gegevens, IP-adres), alsook uw vraag en/​of klacht inza­ke onze dienstverlening

Ser­vice voor, tij­dens of na de lev­er­ing of dien­stver­len­ing en klachtenbehandeling

Overeenkomst

Iden­ti­fi­catie- en con­tact­gegevens (naam, voor­naam„ e‑mailadres, IP-adres) 

Voor de behan­del­ing van uw bericht wan­neer u ons con­tacteert via het online con­tact­for­muli­er https://​www​.bit​soflove​.be/con­tact-us).

Toestem­ming

Iden­ti­fi­catie- en con­tact­gegevens (naam, voor­naam, e‑mailadres)

Om u via een nieuws­brief op de hoogte te houden van onze laat­ste nieuwtjes

Toestem­ming


Naam, voor­naam, BTW- of ondernemingsnummer

Wij hebben een aan­tal juridis­che ver­plichtin­gen waar­voor de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens vereist is

Wet­telijke verplichting

Waar nodig, geven wij aan welke per­soon­s­gegevens ver­plicht te ver­strekken zijn. Indi­en u nalaat deze per­soon­s­gegevens met ons te delen, kun­nen wij u mogelijk niet de gewen­ste pro­ducten dien­sten aanbieden.

Het gebruik van infor­matie door Bits of Love, dewelke is ont­van­gen via Google API’s , zal vol­doen aan het Google API Ser­vices User Data Pol­i­cy, inclusief de vereis­ten voor beperkt gebruik van deze data.

6. Uw privacyrechten

Om u meer con­t­role te geven over de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens, beschikt u over heel wat recht­en. Deze recht­en zijn, onder andere, vast­gelegd in artike­len 15 – 22 AVG.

U beschikt over de vol­gende rechten:

 • Het recht op inzage in de per­soon­s­gegevens die wij van u ver­w­erken (art. 15 AVG):

U heeft het recht om op ieder ogen­blik van ons te verne­men of wij al dan niet uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken. Als wij ze ver­w­erken, dan heeft u het recht om deze per­soon­s­gegevens in te kijken en geven wij u bepaalde bijkomende infor­matie hierover.

Als wij u geen toe­gang kun­nen geven tot uw per­soon­s­gegevens (bijvoor­beeld omwille van wet­telijke ver­plichtin­gen), lat­en wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan u een kosteloze kopie, in een begri­jpelijke vorm, verkri­j­gen van de per­soon­s­gegevens die wij van u ver­w­erken. Let wel, wij kun­nen een redelijke ver­goed­ing vra­gen om onze admin­is­tratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

 • Het recht op ver­getel­heid of om ons te vra­gen om uw per­soon­s­gegevens te wis­sen (art. 17 AVG):

U kan ons in bepaalde gevallen vra­gen om uw per­soon­s­gegevens te wis­sen. In dit geval dient u er even­wel reken­ing mee te houden dat wij u mogelijk niet meer de gewen­ste dien­sten zullen kun­nen aan­bieden. Houd er ook reken­ing mee dat er omstandighe­den zijn waarin u dit recht niet kan uitoe­fe­nen. We zullen u daarover informeren in ons antwo­ord op uw verzoek.

 • Het recht op rec­ti­fi­catie en aan­vulling (art. 16 AVG):

Wan­neer uw per­soon­s­gegevens onjuist, ver­oud­erd of onvolledig zijn, kan u ons vra­gen om deze onjuis­the­den of onvolledighe­den te lat­en verbeteren.

 • Het recht op over­draag­baarheid van per­soon­s­gegevens (art. 20 AVG):

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voor­waar­den, de per­soon­s­gegevens die u aan ons heeft ver­strekt voor de uitvo­er­ing van de overeenkomst of waar­voor u toestem­ming heeft gegeven, door ons te lat­en over­dra­gen aan een andere ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke. Voor zover het tech­nisch mogelijk is, bezor­gen wij uw per­soon­s­gegevens recht­streeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 • Het recht op beperk­ing van de ver­w­erk­ing (art. 18 AVG):

In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om aan ons te vra­gen om de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens te beperken.

 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kan op grond van uw bij­zon­dere sit­u­atie en in bepaalde omstandighe­den, bezwaar mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens. In dergelijke gevallen zullen wij uw per­soon­s­gegevens niet verder verwerken.

 • Het recht om uw toestem­ming in te trekken (art. 7 AVG):

Wan­neer uw per­soon­s­gegevens wor­den ver­w­erkt op basis van uw toestem­ming, kan u deze toestem­ming te allen tijde weer intrekken op een­voudig verzoek.

7. Uitoe­fe­nen van uw rechten

Om deze recht­en uit te oefe­nen kan u ons steeds per e‑mail con­tac­teren op het vol­gende e‑mailadres: hello@​bitsoflove.​be

Om uw iden­titeit te kun­nen nagaan vra­gen wij u om een kopie van de voorz­i­jde van uw iden­titeit­skaart mee te sturen. Dit doen wij om ervoor te zor­gen dat der­den geen inzage kri­j­gen in uw gegevens en ze op die manier vertrouwelijk te houden, in overeen­stem­ming met de bepalin­gen uit de AVG. Van zodra wij deze infor­matie hebben ont­van­gen, lev­eren wij de nodi­ge inspan­nin­gen om uw ver­zoek bin­nen de wet­telijke ter­mi­jn van 1 maand te beant­wo­or­den. We bewaren geen kopie van de iden­titeit­skaart, maar con­trol­eren enkel uw iden­titeit, waar­na deze gegevens onmid­del­lijk wor­den gewist.

U kan al deze recht­en kosteloos uitoe­fe­nen, ten­z­ij uw ver­zoek ken­nelijk onge­grond of buiten­sporig is (bijvoor­beeld van­wege het repeti­tieve karak­ter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke ver­goed­ing aan te reke­nen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

8. Doorgeven aan derden

Wij zullen uw per­soon­s­gegevens uit­slui­tend doorgeven aan der­den con­form de wet­telijke bepalin­gen, wan­neer u daar­voor toestem­ming heeft ver­leend of wan­neer dit nodig is voor onze dienstverlening.

Verder geven wij geen per­soon­s­gegevens door aan der­den, ten­z­ij wij hier­toe ver­plicht zijn op basis van dwin­gende wet­telijke bepalin­gen (bv. doorgifte aan externe orga­nen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

9. Cat­e­gorieën van ontvangers

Bin­nen onze onderne­m­ing zien wij erop toe dat uw per­soon­s­gegevens uit­slui­tend toe­ganke­lijk zijn voor per­so­n­en die deze nodig hebben om te vol­doen aan de con­tractuele en wet­telijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen wor­den wij bij het uitvo­eren van onze tak­en onder­s­te­und door externe dien­stver­len­ers (bijvoor­beeld IT-dien­stver­len­ers, betal­ings­di­en­stver­len­ers, etc.). Met betrekking tot gegevens­bescherming is er met al deze dien­stver­len­ers een overeenkomst afges­loten om erop toe te zien dat zij uw per­soon­s­gegevens veilig, respectvol en als een goede huis­vad­er beheren.

10. Doorgiften aan derde landen

We geven uw per­soon­s­gegevens uit­slui­tend door aan ver­w­erk­ers of ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijken in derde lan­den, voor zover we hier­toe wet­telijk gerechtigd zijn of indi­en dit noodza­ke­lijk is voor de uitvo­er­ing van onze dienstverlening.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodi­ge maa­trege­len om ervoor te zor­gen dat uw per­soon­s­gegevens in hoge mate wor­den bescher­md en dat alle doorgiften van per­soon­s­gegevens buiten de EER recht­matig plaatsvin­den. Indi­en er een doorgifte plaatsvin­dt naar een land buiten de EER, waar­voor de Europese Com­missie niet heeft vast­gesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onder­wor­pen aan een overeenkomst die vol­doet aan alle vereis­ten voor doorgiften aan derde lan­den, zoals de goedgekeurde stan­daard­bepalin­gen inza­ke gegevens­bescherming die zijn vast­gesteld door de Europese Commissie.

11. Beveilig­ing van uw persoonsgegevens

Wij hebben alle redelijke en passende tech­nis­che en organ­isatorische beveilig­ings­maa­trege­len getrof­fen om uw per­soon­s­gegevens zo goed mogelijk te bescher­men tegen toe­val­lige dan wel opzettelijke manip­u­latie, ver­lies, verni­etig­ing of toe­gang door onbevoegde per­so­n­en (bv. beveilig­ing met een wacht­wo­ord, fire­walls, antivirus, etc.).

Zo bewaren wij uw per­soon­s­gegevens steeds op een beveiligde plaats zodat der­den geen toe­gang hebben tot uw per­soon­lijke gegevens.

12. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw per­soon­s­gegevens zolang deze noodza­ke­lijk zijn voor ver­wezen­lijk­ing van het beoogde doel. Houd er reken­ing mee dat tal van (wet­telijke) bewaarter­mi­j­nen ertoe lei­den dat per­soon­s­gegevens mogelijk enige tijd opges­la­gen (moeten) bli­jven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat of nadat de bewaarplicht is ver­streken, wor­den uw gegevens gewist.

Daar komt bij dat wij per­soon­s­gegevens langer kun­nen bewaren als u ons hier­voor uw toestem­ming heeft ver­leend of als wij redelijk­er­wi­jze inschat­ten deze gegevens nog nodig te hebben in het kad­er van een rechtsvorder­ing. In dat laat­ste geval gebruiken we bepaalde per­soon­s­gegevens mogelijk als bewi­js­mid­de­len. Met het oog hierop bewaren we bepaalde per­soon­s­gegevens overeenkom­stig de wet­telijke ver­jar­ing­ster­mi­jn, die in de meeste gevallen tien jaar bedraagt.

Klacht­en?

We doen ons uiter­ste best om uw per­soon­s­gegevens te bescher­men. Indi­en u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken, kan u dit aan ons melden via onze con­tact­gegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kun­nen tegemoetkomen.

U kan ook een klacht indi­enen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevens­bescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organ­isatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Web­site: https://​www​.gegevens​bescher​mingsautoriteit​.be

Con­tact­gegevens:

Gegevens­bescher­mingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@​apd-​gba.​be

Heeft u nog vragen?

Dan mag u steeds con­tact met ons opne­men via tele­foon, e‑mail of per brief. Wij beant­wo­or­den graag uw vragen.

Wijzigin­gen

Om tege­moet te komen aan feed­back of om veran­derin­gen in onze ver­w­erk­ings­ac­tiviteit­en te weer­spiege­len, kun­nen we deze pri­va­cyverk­lar­ing van tijd tot tijd wijzi­gen. Wij nodi­gen u dan ook uit om steeds de laat­ste ver­sie van deze verk­lar­ing te raad­ple­gen op onze website.

Cook­ie policy

Laat­ste update: 14 jan­u­ari 2020

Op onze web­site, https://​www​.bit​soflove​.be/, mak­en wij hoofdza­ke­lijk gebruik van cook­ies om de (surf-)ervaring van bezoek­ers op de web­site te ver­beteren, alsook om de werk­ing van de web­site te garanderen.

Daar­naast mak­en wij gebruik van sta­tis­tis­che en ana­lytis­che cook­ies om je sur­fge­drag op de web­site te analy­seren, met het oog op het ver­beteren van de presta­ties, func­tion­aliteit­en en de gebruiksvrien­delijkheid van onze web­site. Deze cook­ies wor­den alleen maar gebruikt indi­en je hier­mee instemt.

Aan de hand van deze cook­ie pol­i­cy willen wij je informeren over welke cook­ies op onze web­site gebruikt wor­den, waarom wij dat doen en hoe je cook­ies kan ver­wi­jderen of uitschakelen.

1. Wat is een cookie?

Een cook­ie is in het alge­meen een klein tekst- en cijferbe­stand dat wij tij­dens een bezoek aan onze web­site, ver­s­turen en opslaan in je web­brows­er, op je mobiel appa­raat en/​of op de harde schi­jf van je com­put­er. Cook­ies helpen ons om bijvoor­beeld jouw voorkeuren bij het gebruik van onze web­site onthouden (bv. je taalkeuze), ten­z­ij je jouw browserin­stellin­gen hebt aangepast zodat die cook­ies zal weigeren.

2. Soorten cookies

Er bestaan ver­schil­lende soorten cook­ies. Cook­ies kun­nen wor­den onderverdeeld naar gelang hun oor­sprong, hun func­tie en hun levensduur.

 • First-par­ty cook­ies zijn tech­nis­che cook­ies die ervoor zor­gen dat onze web­site goed func­tion­eert. Dit ver­hoogt de kwaliteit van onze diensten.

 • Third-par­ty cook­ies zijn cook­ies die geplaatst wor­den door een andere domein­naam dan die van onze web­site. Als een gebruik­er een web­site bezoekt en een derde par­tij een cook­ie plaatst via die web­site, dan is dit een third-par­ty cook­ie. Voor cook­ies geplaatst door derde par­ti­jen ver­wi­jzen wij je graag naar de verk­larin­gen die deze par­ti­jen op hun respec­tievelijke web­sites daarover geven. Let wel: wij kun­nen geen enkele invloed uitoe­fe­nen op de inhoud van die verk­larin­gen noch op de inhoud van de cook­ies van deze derde partijen.

De first-en third-par­ty cook­ies kun­nen we nog verder opde­len in o.a.:

 • Onmis­bare of strikt noodza­ke­lijke cook­ies zijn (zoals hun naam aangeeft) noodza­ke­lijk om gebruik te mak­en van een web­site, bepaalde door jouw gevraagde func­ties te kun­nen aan­bieden en zor­gen voor een veilige identiteitscontrole;

 • Func­tionele cook­ies zijn cook­ies die ervoor zor­gen dat de web­site naar behoren func­tion­eert. Zij houden infor­matie over je keuzes en voorkeuren op onze web­site bij (bv. cook­ies voor het onthouden van log-in of reg­is­tratie, je taalvoorkeur, pro­ducten in je winkel­wa­gen). Func­tionele cook­ies zijn logis­cher­wi­js first par­ty cookies.

 • Niet-func­tionele cook­ies zijn cook­ies die geplaatst kun­nen wor­den voor sta­tis­tis­che, sociale, tar­get­ing en com­mer­ciële doelein­den. Zij hebben niets te mak­en met de louter tech­nis­che onder­s­te­un­ing van de web­site. Niet-func­tionele cook­ies kun­nen first-par­ty of third-par­ty cook­ies zijn.
  • Cook­ies met sta­tis­che doelein­den lat­en o.a. toe om na te gaan welke pagina’s van de web­site u bezoekt, waar uw com­put­er gelokaliseerd is, etc. (Google Ana­lyt­ics, Google Tag Man­ag­er, Hotjar).

  • Cook­ies met sociale doelein­den mak­en het de gebruik­er mogelijk om de inhoud van de bezochte web­site via sociale media recht­streeks te delen met anderen (Face­book, Twit­ter, Linkedin, YouTube).

  • Cook­ies met tar­get­ing doelein­den lat­en toe dat op basis van uw sur­fge­drag een profiel wordt opge­bouwd zodat de ver­toonde adver­ten­ties wor­den afgestemd op uw inter­ess­es (Face­book).

  • Cook­ies met com­mer­ciële doelein­den houden bij hoeveel en welke adver­ten­ties aan een gebruik­er wer­den getoond (Google Adwords en Bing ads).

Cook­ies kun­nen ook wor­den opgedeeld naarge­lang hun levensduur:

 • Per­ma­nente cook­ies: Deze cook­ies bli­jven op het appa­raat van de gebruik­er aan­wezig voor de duur bepaald in de cook­ie. Ze wor­den geac­tiveerd telkens de gebruik­er de web­site bezoekt die deze cook­ie heeft geplaatst (b.v. cook­ies geplaatst door sociale media zoals Face­book, Google Ana­lyt­ics, etc.). De meeste niet- func­tionele cook­ies zijn per­ma­nente cookies.

 • Sessie cook­ies: Deze cook­ies lat­en ons toe de han­delin­gen van een gebruik­er te vereen­voudi­gen en aan elka­ar te linken tij­dens een browsers­essie. Een brows­er sessie begint wan­neer een gebruik­er het browser­scherm opent en eindigt wan­neer zij het browser­scherm sluiten. Sessie cook­ies wor­den tijdelijk geplaatst. Zodra u de brows­er afs­luit, wor­den alle sessie cook­ies ver­wi­jderd. De meeste func­tionele cook­ies zijn sessie cookies.

3. Infor­matie over het gebruik van cook­ies op de website

Wan­neer je de web­site gebruikt, wor­den de vol­gende func­tionele cook­ies gebruikt:

Naam

Func­tie

Lev­ens­du­ur

Cook­i­eScript­Con­sent

Reg­istreert of een bezoek­er akko­ord gaat om met niet-func­tionele cook­ies te plaatsen

1 maand

Craft­Ses­sion­Id

Cook­ie om de sessies over de web­ver­zoeken heen te onderhouden

Sessie

CRAFT_CSRF_TOKEN

Om zow­el u als gebruik­er als ons te bescher­men tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen

Sessie

Onze web­site gebruikt voor­namelijk func­tionele cook­ies om o.a. jouw gebruiksvoorkeuren te onder­schei­den van die van andere gebruik­ers van onze web­site, de web­site weer te geven in je voorkeur­taal, etc. Dit helpt ons om je een betere gebruik­erser­var­ing te bieden wan­neer je onze web­site bezoekt en laat ons ook toe onze web­site te optimaliseren.

Daar­naast gebruiken we de vol­gende sta­tis­che en ana­lytis­che cook­ies, indi­en je hier­voor toestem­ming hebt gegeven via de cook­ieban­ner. Je kan deze toestem­ming te allen tijde intrekken door de in je brows­er opges­la­gen cook­ies te ver­wi­jderen (zie hieron­der).

Naam

Func­tie

Lev­ens­du­ur

Pri­va­cy­beleid derde partijen

_GA

Deze cook­ie wordt geplaatst door Google Ana­lyt­ics voor de iden­ti­fi­catie van bezoekers

2 jaar

https://​poli​cies​.google​.com/pr…

_GID

Deze cook­ie wordt geplaatst door Google Ana­lyt­ics om analy­ses te verkri­j­gen van het bezoekersgedrag

1 dag

https://​poli​cies​.google​.com/pr…

_​fbp

Deze cook­ie wordt door Face­book geplaatst voor track­ing doeleinden.

2 maan­den

https://​www​.face​book​.com/​polic…

Bcook­ie

Cook­ie gebruikt door LinkedIn voor trackingdoeleinden

1 jaar

https://​www​.linkedin​.com/​legal…

De cook­ies die we gebruiken lat­en niet toe om sys­tem­a­tisch gegevens te verza­me­len die de gebruik­ers van onze web­site zouden kun­nen iden­ti­fi­ceren. Zij helpen ons enkel de werk­ing van onze web­site te garan­deren en te verbeteren.

Echter kun­nen de vol­gende gegevens, dewelke kwal­i­fi­ceren als per­soon­s­gegevens, door deze cook­ies wor­den ver­w­erkt op het eerste moment van verzameling:

 • Inlichtin­gen over je com­put­er (bv. je IP-adres, de datum en het uur van je bezoek aan onze web­site, het inter­ne­tadres van de web­site van waaruit je de link naar onze web­site hebt geopend);

 • Andere infor­matie die je verki­est ons te ver­s­turen (bv. wan­neer je ons om inlichtin­gen vraagt);

 • Profielin­for­matie van je sociale media profiel verza­meld door Face­book en LinkedIn.

Gelieve onze pri­va­cyverk­lar­ing te lezen om ken­nis te nemen van de wijze waarop wij per­soon­s­gegevens ver­w­erken, beveili­gen, hoe lang wij deze bewaren en over welke pri­va­cy-recht­en je beschikt. Weet wel wan­neer de per­soon­s­gegevens die via cook­ies wor­den ver­w­erkt wor­den geanon­imiseerd, deze pri­va­cy-recht­en niet meer van toepass­ing zijn. Deze gelden immers enkel wan­neer wij per­soon­s­gegevens verwerken.

4. Cook­ies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze web­site ver­schi­jnt er een cook­ieban­ner. Aan de hand van deze cook­ieban­ner informeren wij jou over welke cook­ies wij gebruiken, en vra­gen we jou of we sta­tis­tis­che en ana­lytis­che cook­ies mogen gebruiken. Je bent vrij om hier­mee in te stem­men of niet.

5. Cook­ies beheren (ver­wi­jderen of uitschakelen)

Hoe lang een cook­ie op je com­put­er of mobiele appa­raat bli­jft staan, hangt af van of het een per­ma­nente” of sessie” ‑cook­ie is. Sessiecook­ies bli­jven bestaan​tot­dat je stopt met browsen en per­ma­nente cook­ies bli­jven bestaan​tot­dat ze ver­lopen of wor­den ver­wi­jderd. De meeste cook­ies die we gebruiken, bli­jven bestaan​en ver­lopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum waarop ze naar je appa­raat zijn gedown­load. Zie hieron­der over hoe je cook­ies kunt beheren voor meer infor­matie over het ver­wi­jderen ervan voor­dat ze verlopen.

Als je niet wilt dat web­sites cook­ies op jouw com­put­er plaat­sen of je je cook­ies wilt ver­wi­jderen, dan kan je je cook­ie instellin­gen in je web­brows­er wijzigen.

Deze instellin­gen zijn meestal terug te vin­den in het menu Opties’ of Voorkeuren’ van je web­brows­er. Je kan je instellin­gen ook aan­passen zodat je brows­er alle cook­ies of alleen de cook­ies van derde par­ti­jen weigert.

Om deze instellin­gen beter te begri­jpen, kun­nen de vol­gende links nut­tig zijn. Zo niet dien je de Help’ func­tie in je web­brows­er te con­sul­teren voor meer details.

Nut­tige infor­matie over cook­ies vind je op: http://​www​.allabout​cook​ies​.org/ en http://​www​.youron​line​choic​es​.com/​b​e-nl/.

6. Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds con­tac­teren via het vol­gende e‑mailadres: hello@​bitsoflove.​be.

7. Wijzigin­gen

Wij kun­nen deze cook­ie pol­i­cy van tijd tot tijd wijzi­gen, ver­volledi­gen of aan­vullen zon­der vooraf­gaan­delijke ken­nis­gev­ing. Wij nodi­gen je dan ook uit om steeds de laat­ste ver­sie van deze cook­ie pol­i­cy te raad­ple­gen op onze website.

Uit­er­aard vra­gen we steeds je toestem­ming voor het gebruik van bepaalde cookies.